[:en]Maritime courses[:bg]Морски курсове[:]

[:en]

Maritime courses

RIGEL 55 Co. has a training center and an approval № 3-210 / 18.09.2017 from the Ministry of Transport and the Executive Agency „Maritime Administration“, for conducting a maritime qualification course „Driver of a ship up to 40 GT by sea“ in accordance with the requirements of the International Convention on Standards of Training and Certification of Seafarers STCW 1978, as amended 2010.

After successfully finished courses, Department ”Maritime Administration” – Varna organizes the final exams and issues the Governmental Certificate for qualification in Bulgarian and English languages with international validity.

Courses – Information

Course: Skipper of seagoing vessel up to 40gt

 courses2 courses1

[:bg]

МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

RIGEL 55 Co. разполага с учебен център и разрешение № 3-210/ 18.09.2017 год. от Министерството на транспорта и Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”, за провеждане на морски квалификационен курс “Водач на кораб до 40 БТ по море” в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците STCW 1978, както е изменена 2010 год.

След завършване на курсовете, Дирекция „Морска администрация“ – Варна провежда заключителен изпит и издава държавен документ за правоспособност на курсистите на български и английски език с международна валидност.

КУРСОВЕ – ИНФОРМАЦИЯ

КУРС : Сутрин – Водач на кораб до 40 БТ по море

courses2 courses1

[:]